Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „W zgodzie ze sobą”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Aleksandra Szymańska, właścicielka strony olaszymanska.pl

2.Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Ola-Szymańska-trener-Bodymind-104634431231149/ oraz https://www.instagram.com/olaszymanska_bodymind/(zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i/lub Instagram.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage lub „Obserwuj” na Instagramie.

6. Konkurs trwa od 14.09.2020 do 17.09.2020 do godziny: 08:00

7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 20.09.2020 za pośrednictwem FanPage oraz Instagrama.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: „Czym jest dla Ciebie w zgodzie ze sobą” i napisaniu, z kim chciałoby się wspólnie odebrać nagrodę.

10. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.

11. Pracownicy Organizatora wybiorą komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej inspirujący, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Instagramie

Nagroda

13. Nagrodą w konkursie jest miesięczny mentoring dla dwóch osób

14. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 01.09.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

18. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

19. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

20. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres kontakt.bodymind@gmail.com z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

21. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

23. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.